Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja usluge “Review Booster Pro”

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE UVJETE KORIŠTENJA. PRISTANKOM NA OPĆE UVJETE KORIŠTENJA USLUGE “REVIEW BOOSTER PRO” SKLAPATE UGOVOR O KORIŠTENJU USLUGE „REVIEW BOOSTER PRO“ I PRIHVAĆATE OVE UVJETE. UKOLIKO NE PRIHVATITE OVE UVJETE KORIŠTENJA, NEĆETE MOĆI KORISTITI USLUGU “REVIEW BOOSTER PRO”.

Opće odredbe

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti korištenja usluge “Review Booster Pro” (dalje: Opći uvjeti) odnose se i uređuju način na koji se koristi usluga “Review Booster Pro”.

Mint Media d.o.o. (dalje: Mint Media) je hrvatsko društvo s ograničenom odgovornošću čija je adresa sjedišta Liechtensteinov put 3, Dubrovnik, Hrvatska i pruža davateljima recenzija mogućnost pojednostavljenog ocjenjivanja djelatnosti pružatelja raznih usluga putem usluge “Review Booster Pro”.

“Review Booster Pro” je inovativna usluga putem koje davatelji recenzija ocjenjuju pruženu djelatnost pružatelja raznih usluga davanjem recenzija, ocjena na digitalnim platformama.

Pružatelj raznih usluga je pravna ili fizička osoba koje se bave raznim djelatnostima iz tercijarnog i kvartalnog sektora gospodarstva poput ugostiteljstva, trgovine, turizma, obrazovanja, zdravstva i sl. Pružatelji raznih usluga mogu djelovati kao trgovačko društvo (d.o.o., j.d.o.o., d.d.), obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt registriran za obavljanje raznih djelatnosti ili kao druga pravna osoba u svrhu pružanja raznih usluga, a sve u sklopu tercijarnih i kvartalnih djelatnosti. U slučaju da je pružatelj strana pravna osoba, ona može djelovati u svakom obliku dopuštenom za obavljanje tih djelatnosti u državi u kojoj je osnovana pravna osoba.

Davatelj recenzija je svaki korisnik raznih usluga pružatelja tih usluga koji preko usluge “Review Booster Pro” daje ocjenu, recenziju pruženih usluga povezujući svoj mobilni uređaj i NFC uređaj u vlasništvu pružatelja raznih usluga.

NFC („Near Field Communication“) jest tehnologija koja omogućava bežićni prijenos podataka na malim udaljenostima između dva uređaja.

Uslugu „Review Booster Pro“ pružatelj raznih usluga može koristiti sukladno ovim Općim uvjetima. Korištenjem usluge “Review Booster Pro” prihvaća da će se pridržavati Općih uvjeta. Pružatelj raznih usluga razumije i prihvaća da isključivo on snosi odgovornost za čitanje Općih uvjeta. Ukoliko postoje primjedbe na bilo koju odredbu, naknadnu uputu ili moguću promjenu Općih uvjeta, pružatelj raznih usluga ima mogućnost slanja prigovora sukladno čl. 17., a kao krajnja mogućnost jest otkaz ugovora sklopljenog prihvaćanjem ovih Općih uvjeta o korištenju usluge “Review Booster Pro”. Mint Media nije odgovoran za moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja Općih uvjeta. Mint Media zadržava pravo promjene i/ili dopune funkcionalnosti Usluge putem izmjena ovih Općih uvjeta te se obvezuje obavijestiti korisnike o tim izmjenama, odnosno učiniti im dostupnim te izmjene putem internetske stranice.

 

Opis usluge i politike sadržaja

Članak 2.

“Review Booster Pro” je usluga putem koje davatelji recenzija ocjenjuju djelatnosti pružatelja raznih usluga. Pružatelji raznih usluga koji prihvatom Općih uvjeta sklope ugovor s Mint Media d.o.o.-om dobivaju u sklopu usluge NFC uređaj(e) putem kojih davatelji recenzija ocjenjuju pruženu uslugu. Prihvatom Općih uvjeta pružatelji raznih usluga dobivaju:

1. 2 NFC uređaja bez plaćanja naknade s kojim davatelji recenzija povezuju svoje mobilne uređaje te tako ostavljaju ocjenu pružene usluge;

2. NFC uređaje za određenu naknadu;

3. administrativno sučelje gdje pružatelj raznih usluga može upravljati sadržajem odredišne stranice, poveznicama na recenzijske platforme (recenzijama), ostalim korisnicima usluge „Review Booster Pro“ i oglasnim prostorom, prilagoditi izgled odredišne stranice te pregledati statistiku korištenja usluge „Review Booster Pro“ i

4. odredišnu stranicu s profilom objekta.

Također pružatelji raznih usluga mogu s tvrtkom Mint Media d.o.o. ispregovarati kupnju dodatnih NFC uređaja za korištenje usluge „Review Booster Pro“.

Usluga “Review Booster Pro” služi za ocjenjivanje pruženih usluga prema slobodnom dojmu davatelja recenzija te „Review Booster Pro“ i Mint Media nisu ni na koji način uključeni u ostale aspekte pružanja djelatnosti pružatelja raznih usluga kao što su priprema, plaćanje tih usluga i sl. Vaša uporaba usluge „Review Booster Pro“ je isključivo na Vaš rizik i odgovornost.

Prihvaćanjem Općih uvjeta NFC uređaj(i) postaju vlasništvo pružatelja raznih usluga.

Prihvaćanjem Općih uvjeta pružatelj raznih usluga dobiva garanciju na NFC uređaj(e) za vrijeme trajanja korištenja usluge „Review Booster Pro“.

Garancija iz prijašnjeg stavka vrijedi jedino u slučaju pravilnog rukovanja NFC uređajima od strane pružatelja raznih usluga.

Za korištenje usluge „Review Booster Pro“ potreban je pristup internetu preko bilo kojeg operatera koji su pružatelji usluga i davatelji recenzija dužni sami osigurati.

 

Trajanje korištenja usluge „Review Booster Pro“

Članak 3.

Pružatelj raznih usluga prihvatom Općih uvjeta sklapa ugovor s Mint Media d.o.o.-om i koristi uslugu „Review Booster Pro“ u razdoblju od 1 godine.

Početak trajanja usluge „Review Booster Pro“ počinje trenutkom aktivacije korisničkog računa i isporuke NFC uređaja, odnosno uređaja.

Početak trajanja usluge „Review Booster Pro“ biti će definiran prilikom avansne uplate naknada i ovisit će o vremenu potrebnom za dostavu NFC uređaja.

 

Cijena usluge „Review Booster Pro“

Članak 4.

Za korištenje usluge „Review Booster Pro“ i NFC uređaja preko kojeg davatelj recenzije ostavlja ocjenu pružene djelatnosti pružatelj raznih usluga plaća naknadu definiranu dostavljenom ponudom.

Pružatelj raznih usluga plaća naknadu za ugovoreno trajanje korištenja usluge bez obzira da li pružatelj raznih usluga doista i koristi samu uslugu „Review Booster Pro“.

U naknade za korištenje usluge „Review Booster Pro“ navedene na web stranici tvrtke Mint Media d.o.o. i/ili usluge „Review Booster Pro“ nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Svaki pružatelj raznih usluga koji prihvatom Općih uvjeta postane novi korisnik usluge „Review Booster Pro“ obavezan je platiti i jednokratnu naknadu za postavljanje i aktivaciju računa koji je važeći za vrijeme trajanja korištenja usluge „Review Booster Pro“. U slučaju raskida ugovora, usluga se isključuje te se u slučaju ponovnog početka korištenja usluge naknada za postavljanje i aktivaciju računa iznova naplaćuje.

Prihvaćanjem Općih uvjeta, pružatelj raznih usluga obvezuje se Mint Media d.o.o.-u navedenu naknadu za korištenje i jednokratne naknade aktivacije platiti avansno, unaprijed prije isporuke NFC uređaja, odnosno prije otvaranja računa za korištenje usluge „Review Booster Pro“.

 

Registracija

Članak 5.

U postupku otvaranja računa koji će biti važeći za vrijeme trajanja korištenja usluge “Review Booster Pro”, pružatelj raznih usluga je obvezan dostaviti naziv ili ime pod kojim će koristiti uslugu i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu kao i sve pravne podatke koji su traženi od Mint Media d.o.o.-a.

Samo pružatelj raznih usluga koji dostavi sve potrebne informacije i dokumentaciju koja je potrebna da se usluga “Review Booster Pro” koristi u njenu svrhu, moći će slobodno koristiti navedenu uslugu.

Pružatelj raznih usluga suglasan je da on snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom otvaranja računa za korištenje usluge “Review Booster Pro”, poslan putem navedene usluge i povezan s navedenom uslugom. Pružatelj raznih usluga se obavezuje da će suglasno Općim uvjetima korištenja usluge “Review Booster Pro” postavljati prikladan sadržaj unutar svojeg računa za korištenje navedene usluge, uključujući i mogući tekstualni i vizualni (fotografije) sadržaj svojih objekata u kojem pruža razne usluge i svojih proizvoda. Mint Media zadržava pravo na odbijanje sklapanja ugovora s pružateljem raznih usluga, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja usluge “Review Booster Pro” odnosno računa za korištenje navedene usluge, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

Pružatelj raznih usluga suglasan je da dopušta svakom davatelju recenzija neisključivo pravo na pristup njegovim podacima u sklopu usluge “Review Booster Pro” (ovo pravo isključuje masovno prikupljanje sadržaja i bilo koju drugu uporabu komercijalne namjene) u smislu uvida u podatke u sklopu računa za korištenje usluge “Review Booster Pro”. To pravo davateljima recenzije prestaje onoga trenutka kada pružatelj raznih usluga ili Mint Media ukloni ili izbriše takve podatke s usluge.

Pružatelj raznih usluga je dužan čuvati podatke o svom računu za korištenje usluge “Review Booster Pro” te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova računa.

 

Interaktivne značajke korištenja aplikacije

Članak 6.

Mint Media pruža interaktivnu uslugu. Usluga se sastoji od ocjenjivanja pruženih djelatnosti putem NFC uređaja. Ovi Opći uvjeti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje usluge “Review Booster Pro” od strane pružatelja raznih usluga.

Pružatelj raznih usluga prihvatom Općih uvjeta postaje upoznat s činjenicom da Mint Media ne jamči da će usluga “Review Booster Pro” funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Također je pružatelj raznih usluga upoznat s činjenicama da Mint Media ne odgovara za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja usluge “Review Booster Pro” uslijed neodgovarajućeg postupanja pružatelja raznih usluga, pogrešnog rukovanja NFC uređajima, doticaja NFC uređaja s vodom, utjecaja drugih licenciranih i nelicenciranih programera, nedostupnosti usluge zbog povremenih tehničkih problema, više sile i sličnih događaja, za probleme pristupa administracijskim stranicama usluge “Review Booster Pro” uslijed greške pružatelja internet usluga, greške računala pružatelja raznih usluga ili greške priključka na internet pružatelja raznih usluga, te za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Mint Media ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz usluge „Review Booster Pro“ od strane pružatelja raznih usluga ili davatelja recenzije, pogotovo za istinitost ostavljene recenzije.

Pružatelj raznih usluga se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup usluzi “Review Booster Pro” može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Svaki pružatelj raznih usluga izričito prihvaća korištenje usluge “Review Booster Pro” na svoju vlastitu odgovornost.

 

Sposobnost prihvaćanja usluge

Članak 7.

Usluga “Review Booster Pro” je namijenjena isključivo odraslima i osobama s poslovnom sposobnošću, kako je uvjetovano primjenjivim zakonskim propisima. Ako se pružatelj raznih usluga koristi uslugom “Review Booster Pro” ili joj pristupa kao predstavnik bilo koje fizičke ili pravne osobe, preuzima odgovornost da je pravno ovlašten za zastupanje te fizičke ili pravne osobe te da je u potpunosti sposoban i u stanju prihvaćati uvjete, odredbe, obveze, potvrde, tvrdnje i jamstva koja su iznesena u ovim Općim uvjetima i pridržavati se ovih Općih uvjeta te ih slijediti.

 

Zaštita intelektualnog vlasništva i autorskog prava

Članak 8.

Prava koja se odnose na uslugu “Review Booster Pro” uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) te drugi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama vezanima uz uslugu “Review Booster Pro” isključivo su pravo društva Mint Media d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Mint Media d.o.o. zadržava pravo, u odnosu na pružatelje raznih usluga, registrirati naziv “Review Booster Pro” te moguće logotipove, ambleme, simbole, etiketu ili druga obilježja vezana uz uslugu “Review Booster Pro” kao žig tvrtke Mint Media d.o.o. Navedeni naziv te mogući logotipovi, amblemi, simboli, etikete ili slična obilježja vezana uz uslugu “Review Booster Pro” zaštićeni su svim dopuštenim pravnim sredstvima u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. Usluga “Review Booster Pro” može prikazati dobra čija autorska prava pripadaju trećim stranama. Uporaba ovih dobara može podlijegati licencama koje su treće strane izdale Mint Media d.o.o.-u. Ni u kojem slučaju pružatelj raznih usluga neće pokušati razaznati, rastaviti ili raščlaniti takva dobra i ništa u ovom dokumentu ne može biti interpretirano kao davanje bilo kakvog prava pružateljima raznih usluga vezano za ta dobra. Mint Media je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način usluge “Review Booster Pro” i internetskih stranica vezanih uz uslugu bez izričitog pismenog odobrenja društva Mint Media d.o.o. strogo je zabranjeno, osim u sporazumu između Mint Media d.o.o.o.-a i treće strane.

Pružatelj raznih usluga prihvaća da se neće u bilo kakve komercijalne svrhe baviti uporabom kopiranjem ili distribucijom sadržaja trećih strana koje je stekao putem usluge “Review Booster Pro” uključujući i bilo kakvu uporabu, kopiranje ili distribuciju sadržaja koji pripada trećim stranama.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja društva Mint Media d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Pružatelj raznih usluga se obvezuje da neće u usluzi “Review Booster Pro” postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Pružatelj raznih usluga je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

 

Licence i zaštitni znakovi

Članak 9.

Svi zaštitni znakovi, logotipovi, adrese web stranica, proizvod ili ime koje opisuje uslugu “Review Booster Pro”, podršku ili sl. koje sadrže riječ “Review Booster Pro” i koji su uključeni u sadržaj stranice (zajedno: Review Booster Pro znakovi), zaštitni su znakovi i/ili vlasništvo Mint Media d.o.o-a. Svaki popis zaštitnih znakova Mint Media d.o.o.-a ili drugih zaštitnih znakova na internet stranici usluge “Review Booster Pro” povremeno se ažurira, ali se neće uzeti u obzir kao sveobuhvatan popis zaštitnih znakova Mint Media d.o.o.-a ili ostalih zaštitnih znakova. 

Svaka uporaba Review Booster Pro znakova ili izmjena (osim ako nije izričito odobreno od strane Mint Media d.o.o.-a u pisanu obliku), strogo je zabranjena.
Drugi proizvodi i imena tvrtki spomenuti u usluzi „Review Booster Pro“ mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika. 

Korištenjem ili pristupom usluzi “Review Booster Pro” pružatelj raznih usluga ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Mint Media d.o.o. i/ili trećoj osobi. Pružatelji raznih usluga snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 

Pravo uklanjanja

Članak 10.

Mint Media zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan.

Mint Media ne preuzima odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje te je upotreba tih informacija odgovornost primatelja. Mint Media ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Mint Media daje. Dostavljanjem informacija, Mint Media ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

Mint Media zadržava pravo ukloniti korisnika (pružatelja raznih usluga) usluge “Review Booster Pro” ako zloupotrebljava podatke objavljene u usluzi, osobito ako prilikom unosa podataka u račun za korištenje usluge “Review Booster Pro” ili općenito prilikom korištenja usluge, da nepotpune ili lažne identifikacijske podatke.

 

Odricanje od odgovornosti i ograničenja obveza

Članak 11.

PRIHVAĆANJEM OVIH OPĆIH UVJETA PRUŽATELJ RAZNIH USLUGA IZRIČITO PRIZNAJE I PRIHVAĆA DA KORISTI USLUGU “REVIEW BOOSTER PRO” U POTPUNOSTI NA SVOJ VLASTITI RIZIK I DA SU USLUGA, VEZANA WEB STRANICA UZ USLUGU PRUŽENI PO PRINCIPU „TOČNO TAKVO KAKVO JEST“ I „OVISNO O DOSTUPNOSTI“, BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. IZRIČITO SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH I SUGERIRANIH JAMSTAVA, NEOGRANIČENO UKLJUČUJUĆI I JAMSTVA TRGOVINSKIH STANDARDA, JAMSTVA SUKLADNOSTI ODREĐENOJ SVRSI I JAMSTVA ZAŠTITE VLASNIČKIH PRAVA, DO MAKSIMALNE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON. DO MAKSIMALNE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON SE ZAPOSLENICI, SLUŽBENICI, DIREKTORI I POSREDNICI MINT MEDIA D.O.O.-A ODRIČU SVIH JAMSTAVA, BILA ONA IZRIČITA ILI SUGERIRANA, U VEZI SA USLUGOM “REVIEW BOOSTER PRO” I KORIŠTENJEM ISTE OD STRANE PRUŽATELJA RAZNIH USLUGA. MINT MEDIA NE PRUŽA NIKAKVA JAMSTVA ILI TVRDNJE O TOČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA USLUGE “REVIEW BOOSTER PRO” I WEB STRANICE USLUGE ILI SADRŽAJA WEB STRANICA BILO KOJE TREĆE STRANE KOJA JE POVEZANA S USLUGOM I NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ILI OBVEZU ZA BILO KAKVE (I) POGREŠKE, NESPORAZUME ILI NEPRECIZNOSTI VEZANE ZA SADRŽAJ, (II) TJELESNE OZLJEDE ILI OŠTEĆENJE IMOVINE BILO KAKVE PRIRODE KOJE SU NASTALE KAO REZULTAT VAŠEGA PRISTUPA I UPORABE WEB STRANICE I USLUGE, (III) BILO KAKAV NEOVLAŠTENI PRISTUP POSLUŽITELJIMA MINT MEDIA D.O.O.-A I OSOBNIM PODACIMA I/ILI FINANCIJSKIM PODACIMA KOJI SU TAMO POHRANJENI, (IV) BILO KAKAV PREKID ILI PRESTANAK KOMUNIKACIJE S USLUGOM I WEB STRANICOM USLUGE, (IV) BILO KAKVE BUGOVE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE I SLIČNE POJAVE KOJE BI BILO KOJA TREĆA STRANA MOGLA PRENIJETI NA USLUGU I WEB STRANICU USLUGE ILI PUTEM NJE, I/ILI (V) BILO KAKVE POGREŠKE ILI IZOSTAVLJANJA VEZANA ZA BILO KAKAV SADRŽAJ ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU KOJA JE NASTALA KAO REZULTAT OBJAVE, SADRŽAJA, NJEGOVOGA SLANJA ELEKTRONIČKOM POŠTOM, KOMUNIKACIJE O NJEMU, PRIJENOSA ILI BILO KAKVE DRUGE DOSTUPNOSTI PUTEM USLUGE. MINT MEDIA NE JAMČI, PREPORUČA, GARANTIRA ILI PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU JE TREĆA STRANA OGLASILA ILI PONUDILA PUTEM USLUGE “REVIEW BOOSTER PRO”, WEB STRANICE USLUGE ILI BILO KOJE WEB STRANICE POVEZANE NA USLUZI TE BILO KOJE WEB STRANICE PRIKAZANE U BILO KOJEMU PROZORU ILI DRUGOJ METODI OGLAŠAVANJA, STOGA MINT MEDIA NEĆE BITI SMATRAN SUDIONIKOM ILI NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORAN ZA PRAĆENJE BILO KAKVIH TRANSAKCIJA IZMEĐU PRUŽATELJA RAZNIH USLUGA I/ILI DRUGIH KORISNIKA I/ILI PRUŽATELJA PROIZVODA I USLUGA TREĆIH STRANA.

NI U KOJEM SLUČAJU MINT MEDIA, NJEGOVI ZAPOSLENICI, SLUŽBENICI, DIREKTORI ILI POSREDNICI NEĆE BITI SMATRANI ODGOVORNIMA ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI IZUZETNU ŠTETU (ČAK I AKO JE MINT MEDIA BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH OŠTEĆENJA) KOJA NASTANE KAO REZULTAT UPORABE USLUGE “REVIEW BOOSTER PRO” OD STRANE PRUŽATELJA RAZNIH USLUGA USLIJED NEODGOVARAJUĆEG POSTUPANJA PRUŽATELJA RAZNIH USLUGA, POGREŠNOG RUKOVANJA NFC UREĐAJIMA, DOTICAJA NFC UREĐAJA S VODOM, UTJECAJA DRUGIH LICENCIRANIH I NELICENCIRANIH PROGRAMERA, NEDOSTUPNOSTI USLUGE ZBOG POVREMENIH TEHNIČKIH PROBLEMA, VIŠE SILE I SLIČNIH DOGAĐAJA, ZA PROBLEME PRISTUPA ADMINISTRACIJSKIM STRANICAMA USLUGE “REVIEW BOOSTER PRO” USLIJED GREŠKE PRUŽATELJA INTERNET USLUGA, GREŠKE RAČUNALA PRUŽATELJA I SLIČNIH RAZNIH USLUGA ILI GREŠKE PRIKLJUČKA NA INTERNET PRUŽATELJA I SLIČNIH RAZNIH USLUGA, TE ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA DO KOJEG MOŽE DOĆI ZA VRIJEME PRIJENOSA INFORMACIJA NA INTERNETU. MINT MEDIA NE ODGOVARA ZA BILO KAKVE POSLJEDICE KOJE BI MOGLE NASTATI UPOTREBOM PODATAKA IZ USLUGE „REVIEW BOOSTER PRO“ OD STRANE PRUŽATELJA RAZNIH USLUGA. TO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ĆE TAKOĐER BITI NA SNAZI VEZANO ZA ŠTETE KOJE NASTANU ZBOG DRUGIH USLUGA ILI PROIZVODA KOJI SU PRIMLJENI PUTEM ILI MOGUĆE OGLAŠENI VEZANO ZA USLUGU ILI BILO KAKVE POVEZNICE NA USLUZI I WEB STRANICI USLUGE, KAO I ZBOG BILO KAKVOG PODATKA, MIŠLJENJA ILI SAVJETA KOJI JE PRIMLJEN PUTEM ILI OGLAŠEN VEZANO ZA USLUGU ILI BILO KAKVE POVEZNICE NA WEB STRANICI USLUGE “REVIEW BOOSTER PRO”. OVA OGRANIČENJA SE PRIMJENJUJU DO NAJVIŠE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON. PRUŽATELJ RAZNIH USLUGA POSEBNO PRIZNAJE I PRIHVAĆA DA MINT MEDIA NEĆE BITI SMATRAN ODGOVORNIM ZA KORISNIČKI SADRŽAJ ZA POGRDNO, UVREDLJIVO ILI NEZAKONITO POSTUPANJE BILO KOJEGA PRUŽATELJA RAZNIH USLUGA ILI DAVATELJA RECENZIJE ILI TREĆE STRANE I DA RIZIK OD OŠTEĆENJA ILI ŠTETE OD GORE NAVEDENOGA LEŽI ISKLJUČIVO NA PRUŽATELJU RAZNIH USLUGA. MINT MEDIA NI NA KOJI NAČIN NE TVRDI I NE JAMČI DA JE USLUGA “REVIEW BOOSTER PRO” PRIKLADNA ZA UPORABU NA DRUGIM LOKACIJAMA.

 

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Mint Media prati načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku uredba) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne Novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Prihvatom Općih uvjeta pružatelj raznih usluga daje suglasnost da Mint Media osobne podatke, koje je dobilo u svrhu otvaranja računa za korištenje usluge “Review Booster Pro” te samo pružanje usluge, može koristiti i obrađivati u različite svrhe. Osobni podaci dobiveni od pružatelja raznih usluga prilikom otvaranja računa za korištenje usluge “Review Booster Pro” i prilikom korištenja usluge “Review Booster Pro” biti će korišteni isključivo u namjere izvršavanja usluga Mint Media d.o.o.-a, anonimizirane analize te optimizaciju poslovanja Mint Media d.o.o.-a i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada pružatelj raznih usluga to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu. Osobni podaci biti će iskorišteni za vođenje i obradu broja pružatelja raznih usluga te za direktan marketing do ograničavanja korištenja podataka od strane pružatelja raznih usluga u skladu s Općom uredbom.

Ako pružatelj raznih usluga primijeti bilo kakvu povredu Zaštite osobnih podataka s od strane Mint Media d.o.o.-a, molimo kontaktirajte odmah na e-mail adresu: info@mint-media.hr.

Mint Media navedene podatke će koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva pružatelja raznih usluga kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga “Review Booster Pro” po tzv.”tailor made”principu.

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, pružatelji raznih usluga imaju pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje, pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi, pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krše odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s čl.17 Opće uredbe o zaštiti podataka te pravo na prenosivost podataka.

Ovim putem Mint Media obavještava pružatelje raznih usluga kako imaju pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na isti način na koji je privola i dana. Zahtjev o povlačenju i zahtjev za izmjenom šalje se na e-mail adresu info@mint-media.hr u pisanom elektroničkom obliku. Po primitku izjave o povlačenju privole, osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole.  Mint Media naglašava da povlačenjem privole o korištenju osobnih podataka, pružatelj raznih usluga povlači i suglasnost na Opće uvjete usluge “Review Booster Pro” te automatski raskida ugovor prije isteka razdoblja trajanja istog te pružatelj raznih usluga neće moći više koristiti uslugu “Review Booster Pro”.

Mint Media ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugo.

Mint Media napominje kako su osobni podaci pružatelja raznih usluga savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja!

 

Prenosivost prava i dopuštenja

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti i bilo koja prava i dopuštenja koja pružaju pružatelj raznih usluga ne može prenijeti ili dodijeliti nekome drugome, no Mint Media može ih dodijeliti pružatelju i sličnih raznih usluga bez ikakvih ograničenja. Bilo kakav prijenos ili dodjela nekome drugome koje izvrši pružatelj raznih usluga će biti ništetni i nevažeći.

 

Ograničenja i zabrane

Članak 14.

Strogo je zabranjeno:

1. lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu Mint Media d.o.o., ostalih pružatelja raznih usluga, davatelja recenzija ili trećih osoba;

2. objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušava ili ugrožava nečija privatnost;

3. postavljanje vulgarnog sadržaja ili nekakvog na drugi način nepoželjnog sadržaja u normalnoj komunikaciji, kojim se ugrožavaju i krše prava drugih;

4. neovlašteno prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika usluge;

5. stavljanje sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički ili vulgarni korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;

6. slanje, razmjena ili objava informacija za koje proizvođač zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili članovima;

7. postavljanje materijala koji vrijeđa važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitog, lažnog, obmanjujućeg, uvredljivog, klevetničkog, vulgarnog, prijetećeg, uznemirujućeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja;

8. prikupljanje sadržaja koji vrijeđa prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, kao i sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom osim ukoliko je autor objave ujedno i vlasnik autorskih prava ili njegova opunomoćena osoba koja svojevoljno nije dala dopuštenje da se podaci i djelo bilo koje vrste objavi;

9. objavljivati sadržaj kojima se se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika, kao i drugih neprimjerenih sadržaja;

10. korištenje ili pokretanje bilo kakve neodobrene tehnologije ili automatskog sustava za pristup online uslugama ili za izlučivanje sadržaja s online usluga, uključivo, ali ne ograničujući se na spidere, robote, screen scrapere ili offline readere;

11. rastavljanje, razlaganje, preslaganje obrnutim inženjeringom, kopiranje u source code ili object code formatu, ili stvaranje derivativnih materijala temeljenog na sadžaju usluge ili same usluge “Review Booster Pro”;

12. pokušavanje stjecanja vlasništva ili prava na uslugu, uključivo sa sadržajem;

13. iznajmljivanje, davanje u leasing, posudbu, prevođenje, spajanje, prilagodbu, prijenos usluge “Review Booster Pro” ili sadržaja usluge, kombinacija ili ugrađivanje u bilo koje druge programe ili usluge;

14. svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg mobilnog uređaja, računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;

15. postavljati sadržaj kojima se može nanijeti šteta Mint Media d.o.o.-u i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja društva Mint Media d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

 

Otkaz i raskid ugovora

Članak 15.

Mint Media zadržava pravo otkazati ugovor uz otkazni rok od 2 (dva) mjeseca.

Pružatelj raznih usluga može u bilo kojem trenutku, jednostrano, elektroničkim putem na e-mail info@mint-media.hr, otkazati korištenje usluge „Review Booster Pro“, uz otkazni rok od 1 (jednog) mjeseca.

Mint Media zadržava pravo raskinuti ugovor bez otkaznog roka ukoliko je pružatelj raznih usluga prekršio bilo kakve obveze utvrđene ovim Općim uvjetima, a pogotovo ako pružatelj usluga raznih usluga učini povredu bilo koje odredbe čl. 14. ovih Općih uvjeta.

Mint Media u slučaju otkaza i raskida ugovora naknadno briše sve informacije o pružatelju raznih usluga s usluge “Review Booster Pro” te mu se ukida pravo na korištenje usluge “Review Booster Pro”.

Po otkazu i raskidu ugovora pružatelj raznih usluga zadržava pravo vlasništva nad uređajem/uređajima.

Ako bilo koja ugovorna strana raskida ugovor, pružatelj raznih usluga neće imati pravo na povrat plaćenih mjesečnih naknada i jednokratne naknade.

 

Rješavanje prigovora

Članak 16.

Sve prigovore koji proizlaze iz korištenja usluge “Review Booster Pro” ili su s njome povezani, te ako pružatelj raznih usluga smatra da se Mint Media ne pridržava odredbi ovih Općih uvjeta, pružatelj raznih usluga može uputiti Mint Media d.o.o.-u putem e-mail adrese: info@mint-media.hr.

Mint Media će na prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana. Ako je pružatelj raznih usluga nezadovoljan odgovorom Mint Media d.o.o.-a na njegov uloženi prigovor, može podnijeti prijedlog za mirenje, pokrenuti alternativno rješavanje sporova odnosno pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom RH. Sva sporna pitanja proizašla iz ovih Općih uvjeta, ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem. Na ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

Ništetnost pojedine odredbe Općih uvjeta

Članak 17.

Ako bi za neku od odredbi ovih Općih uvjeta naknadno bilo utvrđeno da je ništetna, to neće imati učinka na valjanost ostalih odredbi, s time da će se ništetna odredba zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna.

 

Izmjene općih uvjeta korištenja

Članak 18.

Mint Media pridržava pravo promijeniti Opće uvjete u bilo kojem trenutku.

Mint Media se obvezuje obavijestiti pružatelje raznih usluga o tim promjenama te učiniti dostupnima te službenoj internetskoj stranici usluge “Review Booster Pro”. Bilo kakva izmjena ili ukidanje Općih uvjeta stupit će na snagu trenutkom objave. Pružatelj raznih usluga zadržava pravo otkazati ugovor sukladno čl. 15. ukoliko ne pristaje na promjene Općih uvjeta.

Pružatelj raznih usluga se obvezuje povremeno iznova pročitati Opće uvjete kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko pružatelj raznih usluga koristi uslugu “Review Booster Pro” nakon izmjene Općih uvjeta, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključuje se odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu pružateljima raznih usluga, davateljima recenzija ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.