Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja usluge “Review Booster Pro”

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima korištenja “Review Booster Pro” usluge (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između korisnika “Review Booster Pro” usluge (u daljnjem tekstu: Pružatelj raznih usluga) i društva REVIEW BOOSTER PRO d.o.o. iz Republike Hrvatske, Dubrovnik, Liechtensteinov put 3 kao nositelja prava na “Review Booster Pro” uslugu (u daljnjem tekstu: Nositelj prava).

Sklapanjem ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge s Nositeljem prava Pružatelj raznih usluga prihvaća ove Opće uvjete. «Review Booster Pro» usluga se može koristiti samo sukladno ugovoru o pružanju «Review Booster Pro» usluge i ovim Općim uvjetima.

 

Definicije

Članak 2.

“Review Booster Pro” je inovativna usluga putem koje Davatelji recenzija ocjenjuju pruženu djelatnost Pružatelja raznih usluga davanjem recenzija, ocjena na digitalnim platformama.

Pružatelj raznih usluga je pravna ili fizička osoba koja se bavi raznim djelatnostima iz tercijarnog i kvartalnog sektora gospodarstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na djelatnost ugostiteljstva, trgovine, turizma, obrazovanja, zdravstva i sl., a koji su osnovani te obavljaju djelatnost u skladu sa zakonima države svog sjedišta ili prebivališta/boravišta.

Davatelj recenzija je svaki korisnik Pružatelja razlih usluga koji preko “Review Booster Pro” usluge daje ocjenu, recenziju pruženih usluga, povezujući svoj mobilni uređaj i RBP uređaj u vlasništvu Pružatelja raznih usluga.

RBP uređaj je uređaj s NFC čipom koji služi za beskontaktni pristup internet stranici RBP profila.

NFC („Near Field Communication“) je tehnologija koja omogućava bežični prijenos podataka na malim udaljenostima između dva uređaja.

RBP profil je profil unutar RBP sustava putem kojeg se Pružatelj raznih usluga povezuje s recenzijskim platformama s time da svaka poslovna jedinica Pružatelja raznih usluga može imati samo jednu poveznicu za svaku od recenzijskih platformi, odnosno samo jedan profil.

 

Opis usluge

Članak 3.

“Review Booster Pro” usluga uključuje:

1. RBP uređaje uz određenu naknadu;

2. administrativno sučelje gdje Pružatelj raznih usluga može upravljati sadržajem odredišne stranice, poveznicama na recenzijske platforme (recenzijama), ostalim korisnicima „Review Booster Pro“ usluge i oglasnim prostorom, prilagoditi izgled odredišne stranice te pregledati statistiku korištenja „Review Booster Pro“ usluge i

3. odredišnu stranicu s profilom objekta, a koja usluga se može izmijeniti s vremena na vrijeme od strane Nositelja prava u cilju unapređenja usluge.

Članak 4.

Pružatelj raznih usluga može s Nositeljem prava ugovoriti kupnju dodatnih RBP uređaja.

Sklapanjem ugovora o pružanju “Review Booster Pro” usluge RBP uređaj(i) postaju vlasništvo Pružatelja raznih usluga. Pružatelj raznih usluga ima garanciju na RBP uređaj(e) za vrijeme trajanja korištenja „Review Booster Pro“ usluge. Garancija vrijedi jedino u slučaju pravilnog rukovanja RBP uređajima.

Za korištenje „Review Booster Pro“ usluge potreban je pristup internetu koji su dužni osigurati Pružatelji raznih usluga i Davatelji recenzija.

Davatelj recenzije ocjenjuje usluge Pružatelja raznih usluga prema slobodnom dojmu. Nositelj prava nije ni na koji način uključen u ostale aspekte pružanja usluge Pružatelja raznih usluga kao što su priprema, plaćanje usluga i sl.

Pružatelj raznih usluga koristi «Review Booster Pro» uslugu na vlastitu odgovornost.

Nositelj prava zadržava pravo izmjene i/ili dopune funkcionalnosti “Review Booster Pro” usluge putem izmjena ovih Općih uvjeta.

 

Trajanje korištenja usluge “Review Booster Pro”

Članak 5.

Pružatelj raznih usluga koji s Nositeljem prava sklopi ugovor o pružanju „Review Booster Pro“ usluge koristi uslugu na određeno vrijeme od 1 godine.

Početak trajanja „Review Booster Pro“ usluge počinje trenutkom aktivacije korisničkog računa i isporuke RBP uređaja, a sve u rokovima koji će biti definirani prilikom avansne uplate cijene utvrđene ugovorom o pružanju „Review Booster Pro“ usluge.

Pružatelj raznih usluga može do isteka roka obveznog trajanja korištenja «Review Booster Pro» usluge podnijeti zahtjev za produljenje trajanja korištenja «Review Booster Pro» usluge.

 

Cijena i uvjeti plaćanja

Članak 6.

Za aktivaciju i korištenje „Review Booster Pro“ usluge i RBP uređaja Pružatelj raznih usluga plaća cijenu čiji će iznos i uvjeti plaćanja biti utvrđeni ugovorom o pružanju „Review Booster Pro“ usluge.

Pružatelj raznih usluga obvezan je platiti cijenu utvrđenu ugovorom o pružanju „Review Booster Pro“ usluge za ugovoreno trajanje korištenja usluge, neovisno o tome koristi li uslugu ili ne. U slučaju otkaza ili raskida ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge Pružatelj raznih usluga nema pravo na povrat plaćene cijene.

 

Registracija

Članak 7.

U postupku otvaranja korisničkog računa “Review Booster Pro” usluge, Pružatelj raznih usluga obvezan je dostaviti: naziv ili ime pod kojim će koristiti “Review Booster Pro” uslugu, dostaviti valjanu e-mail adresu te na zahtjev Nositelja prava dostaviti druge podatke potrebne za aktivaciju i korištenje “Review Booster Pro” usluge.

Samo Pružatelj raznih usluga koji dostavi sve potrebne podatke i dokumentaciju moći će koristiti “Review Booster Pro” uslugu.

Pružatelj raznih usluga suglasan je s tim da on snosi odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom otvaranja korisničkog računa “Review Booster Pro” usluge.

Pružatelj raznih usluga je suglasan s tim da dopusti svakom Davatelju recenzija neisključivo pravo na pristup njegovim podacima u sklopu “Review Booster Pro” usluge. Pravo Davatelja recenzija na pristup podacima isključuje masovno prikupljanje sadržaja i bilo koju uporabu podataka u komercijalne svrhe. Davateljima recenzija pravo na pristup podacima prestaje onoga trenutka kada Pružatelj raznih usluga ili Nositelj prava ukloni ili izbriše takve podatke s korisničkog računa “Review Booster Pro” usluge.

Pružatelj raznih usluga dužan je čuvati podatke o svom korisničkom računu “Review Booster Pro” usluge te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem njegova korisničkog računa.
Nositelj prava zadržava pravo ukloniti korisnički profil ako Pružatelj raznih usluga zloupotrebljava podatke objavljene u “Review Booster Pro” usluzi, osobito ako prilikom unosa podataka u korisnički račun “Review Booster Pro” usluge ili općenito prilikom korištenja usluge da nepotpune ili lažne identifikacijske podatke.

 

Kakvoća “Review Booster Pro” usluge

Članak 8.

Nositelj prava održava razinu kakvoće «Review Booster Pro» usluge unutar tehničkih i operativnih mogućnosti. Pružatelj raznih usluga prihvaća da Nositelj prava ne jamči da će “Review Booster Pro” usluga funkcionirati bez prekida u svakom trenutku.

Nositelj prava ne odgovara za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja “Review Booster Pro” usluge, osobito uslijed neodgovarajućeg postupanja Pružatelja raznih usluga, pogrešnog rukovanja RBP uređajima, doticaja RBP uređaja s vodom, utjecaja drugih licenciranih i nelicenciranih programera, nedostupnosti usluge zbog povremenih tehničkih problema, više sile i sličnih događaja, za probleme pristupa administracijskim stranicama “Review Booster Pro” usluge uslijed greške pružatelja internet usluga, greške računala Pružatelja raznih usluga ili greške priključka na internet Pružatelja raznih usluga, te za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

Nositelj prava ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz „Review Booster Pro“ usluge od strane Pružatelja raznih usluga ili Davatelja recenzija, pogotovo ne za istinitost ostavljene recenzije.

Pružatelj raznih usluga prihvaća da zbog navedenih razloga pristup “Review Booster Pro” usluzi može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 

Sposobnost prihvaćanja usluge

Članak 9.

Pružatelj raznih usluga koji se koristi “Review Booster Pro” uslugom ili joj pristupa kao predstavnik fizičke ili pravne osobe, preuzima odgovornost da je pravno ovlašten za zastupanje te fizičke ili pravne osobe te da je u potpunosti sposoban i u stanju pridržavati se ovih Općih uvjeta.

 

Zaštita intelektualnog vlasništva i autorskog prava

Članak 10.

Prava koja se odnose na “Review Booster Pro” uslugu uključuju, ali ne ograničavaju se na tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) te druge sadržaje koji se nalaze na internetskim stranicama vezanima uz “Review Booster Pro” uslugu. Svi navedeni sadržaji isključivo su pravo Nositelja prava ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, a u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Nositelj prava zadržava pravo registrirati naziv “Review Booster Pro” te moguće logotipove, ambleme, simbole, etiketu ili druga obilježja vezana uz “Review Booster Pro” uslugu kao žig Nositelja prava. Naziv “Review Booster Pro” te mogući logotipovi, amblemi, simboli, etikete ili slična obilježja vezana uz “Review Booster Pro” uslugu zaštićeni su svim dopuštenim pravnim sredstvima u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. “Review Booster Pro” usluga može prikazati dobra čija autorska prava pripadaju trećim stranama. Uporaba ovih dobara može podlijegati licencama koje su treće strane izdale Nositelju prava. Pružatelj raznih usluga nije ovlašten razaznati, rastaviti ili raščlaniti takva dobra i ništa u ovim Općim uvjetima ne može biti protumačeno kao davanje bilo kakvog prava Pružateljima raznih usluga vezano za ta dobra. Nositelj prava je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Strogo je zabranjeno, osim u sporazumu s Nositeljem prava, bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način “Review Booster Pro” usluge i internetskih stranica vezanih uz uslugu.

Pružatelju raznih usluga nije dozvoljeno u komercijalne svrhe koristiti, kopirati ili distribuirati sadržaje trećih osoba do kojih je došao putem “Review Booster Pro” usluge. Pružatelju raznih usluga nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja Nositelja prava i nositelja autorskog prava.

Pružatelju raznih usluga nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim putem “Review Booster Pro” usluge bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Pružatelj raznih usluga je isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Kršenje odredaba ovih Općih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do građanske, kaznene i/ili prekršajne odgovornosti počinitelja.

 

Licence i zaštitni znakovi

Članak 11.

Svi zaštitni znakovi, logotipovi, adrese web stranica, proizvod ili ime koje opisuje “Review Booster Pro” uslugu, podršku ili sl. koje sadrže riječ “Review Booster Pro” i koji su uključeni u sadržaj stranice (zajedno: Review Booster Pro znakovi), zaštitni su znakovi i/ili vlasništvo Nositelja prava.

Svaki popis zaštitnih znakova Nositelja prava ili drugih zaštitnih znakova na internet stranici “Review Booster Pro” usluge povremeno se ažurira, ali se neće uzeti u obzir kao sveobuhvatan popis zaštitnih znakova Nositelja prava ili ostalih zaštitnih znakova.

Strogo je zabranjena svaka uporaba Review Booster Pro znakova ili izmjena (osim ako nije izričito odobreno od strane Nositelja prava u pisanom obliku).

Drugi proizvodi i imena tvrtki spomenuti u „Review Booster Pro“ usluzi mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Korištenjem ili pristupom “Review Booster Pro” usluzi Pružatelj raznih usluga ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Nositelju prava i/ili trećoj osobi. Pružatelji raznih usluga snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 

Pravo uklanjanja

Članak 12.

Nositelj prava zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da nije u suglasnosti s ugovorom o korištenju «Review Booster Pro» usluge i Općim uvjetima, ili za koji smatra da je na drugi način neprikladan.

 

Odricanje od odgovornosti i ograničenja obveza

Članak 13.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Pružatelj raznih usluga priznaje i prihvaća da koristi “Review Booster Pro” uslugu na svoju vlastitu odgovornost i da su usluga i pripadajuća web stranica pruženi po principu „točno takvo kakvo jest“ i „ovisno o dostupnosti“, bez jamstava bilo koje vrste.

Do najviše razine koju dopušta zakon, Nositelj prava, njegovi zaposlenici, direktori i posrednici odriču se svih jamstava u vezi s pružanjem “Review Booster Pro” usluge i korištenjem iste od strane pružatelja raznih usluga uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva trgovinskih standarda, jamstva sukladnosti određenoj svrsi i jamstva zaštite vlasničkih prava.

Nositelj prava ne pruža nikakva jamstva ili tvrdnje o točnosti ili potpunosti sadržaja “Review Booster Pro” usluge i pripadajuće web stranice ili sadržaja web stranica bilo koje treće osobe koja je povezana s uslugom i ne preuzima odgovornost ili obvezu za bilo kakve (i) pogreške, nesporazume ili nepreciznosti vezane za sadržaj, (ii) tjelesne ozljede ili oštećenje imovine bilo kakve prirode koje su nastale kao rezultat pristupa i uporabe web stranice i usluge, (iii) bilo kakav neovlašteni pristup poslužiteljima Nositelja prava i osobnim podacima i/ili financijskim podacima koji su tamo pohranjeni, (iv) bilo kakav prekid ili prestanak komunikacije s uslugom i web stranicom usluge, (v) bilo kakve bugove, viruse, trojanske konje i slične pojave koje bi bilo koja treća osoba mogla prenijeti na uslugu i web stranicu usluge ili putem nje, i/ili (vi) bilo kakve pogreške ili izostavljanja vezana za bilo kakav sadržaj ili za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala kao rezultat objave, sadržaja, njegovoga slanja elektroničkom poštom, komunikacije o njemu, prijenosa ili bilo kakve druge dostupnosti putem usluge.

Nositelj prava ne jamči, preporuča, garantira ili preuzima odgovornost za bilo koji proizvod ili uslugu koju je treća osoba oglasila ili ponudila putem “Review Booster Pro” usluge, pripadajuće web stranice ili bilo koje web stranice povezane s “Review Booster Pro” uslugom te bilo koje web stranice prikazane u bilo kojemu prozoru ili drugoj metodi oglašavanja. Nositelj prava neće se smatrati sudionikom ili na bilo koji način odgovornim za praćenje bilo kakvih transakcija između Pružatelja raznih usluga i/ili drugih korisnika i/ili pružatelja proizvoda i usluga trećih osoba.

Nositelj prava, njegovi zaposlenici, službenici, direktori ili posrednici neće se ni u kojem slučaju smatrati odgovornima za izravnu, neizravnu ili bilo kakvu drugu štetu (čak i ako je Nositelj prava bio obaviješten o mogućnosti nastanka takve štete) koja nastane kao rezultat uporabe “Review Booster Pro” usluge od strane Pružatelja raznih usluga uslijed neodgovarajućeg postupanja Pružatelja raznih usluga, pogrešnog rukovanja RBP uređajima, doticaja RPB uređaja s vodom, utjecaja drugih licenciranih i nelicenciranih programera, nedostupnosti usluge zbog povremenih tehničkih problema, više sile i sličnih događaja, za probleme pristupa administracijskim stranicama “Review Booster Pro” usluge uslijed greške pružatelja internet usluga, greške računala pružatelja i sličnih raznih usluga ili greške priključka na internet pružatelja i sličnih raznih usluga, te za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

Nositelj prava ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz „Review Booster Pro“ usluge od strane Pružatelja raznih usluga. Navedeno ograničenje odgovornosti također se odnosi na štete koje nastanu zbog drugih usluga ili proizvoda koji su primljeni putem ili moguće oglašeni vezano za “Review Booster Pro” uslugu ili bilo kakve poveznice na usluzi i web stranici usluge, kao i zbog bilo kakvog podatka, mišljenja ili savjeta koji je primljen putem ili oglašen vezano za “Review Booster Pro” uslugu ili bilo kakve poveznice na web stranici “Review Booster Pro” usluge, do najviše razine koju dopušta zakon.

Pružatelj raznih usluga prihvaća da se Nositelj prava neće smatrati odgovornim za korisnički sadržaj za pogrdno, uvredljivo ili nezakonito postupanje bilo kojega Pružatelja raznih usluga ili Davatelja recenzije ili treće osobe i da je rizik od štete od gore navedenog isključivo na Pružatelju raznih usluga. Nositelj prava ni na koji način ne tvrdi i ne jamči da je “Review Booster Pro” usluga prikladna za uporabu na drugim lokacijama.

Nositelj prava ne preuzima odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje te je upotreba tih informacija odgovornost primatelja. Nositelj prava ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje daje Nositelj prava. Dostavljanjem informacija, Nositelj prava ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

 

Zaštita osobnih podataka

Članak 14.

Nositelj prava prati načela transparentnosti i pažljivog postupanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku Uredba).

Sklapanjem ugovora o pružanju “Review Booster Pro” usluge i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Pružatelj raznih usluga daje privolu da Nositelj prava može koristiti i obrađivati njegove osobne podatke, koje je dobio prilikom otvaranja korisničkog računa i pružanja “Review Booster Pro” usluge.

Osobne podatke dobivene prilikom otvaranja korisničkog računa i pružanja “Review Booster Pro” usluge od Pružatelja raznih usluga Nositelj prava će obrađivati i koristiti u svrhu pružanja ”Review Booster Pro” usluge, anonimizirane analize i optimizacije poslovanja Nositelja prava, u svrhu direktnog marketinga te u svrhu razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva Pružatelja raznih usluga kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih «Review Booster Pro» usluga po tzv. «tailor made» principu.

Osobni podaci prikupljeni na opisan način nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada Pružatelj raznih usluga za to da posebne suglasnosti.

Nositelj prava pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti i osobnih podataka Pružatelja raznih usluga koji se uvijek mogu obratiti Nositelju prava u slučaju dodatnih upita o obradi podataka, kao i primjedbi ili eventualnih povreda zaštite privatnosti od strane Nositelja prava elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected].

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, Pružatelji raznih usluga imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje, pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi, pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da se obradom njegovih osobnih podataka krše odredbe Uredbe, pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s čl.17. Uredbe te pravo na prenosivost podataka.

Pružatelj raznih usluga ima pravo povući danu privolu u svako doba, u cijelosti ili djelomično. Zahtjev o povlačenju privole i zahtjev za izmjenom Pružatelj raznih usluga može poslati na e-mail adresu [email protected]. Po primitku zahtjeva o povlačenju privole, osobni podaci koji su obuhvaćeni zahtjevom o povlačenju se više neće obrađivati, počevši od datuma primitka povlačenja privole.

Nositelj prava naglašava da povlačenjem privole o korištenju osobnih podataka, Pružatelj raznih usluga automatski raskida ugovor s Nositeljem prava prije isteka razdoblja trajanja istog te Pružatelj raznih usluga neće moći više koristiti “Review Booster Pro” uslugu.

 

Prenosivost prava i dopuštenja

Članak 15.

Prava Pružatelja raznih usluga koja proizlaze iz ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge i iz ovih Općih uvjeta su neprenosiva.

Bilo kakav prijenos prava koja proizlaze iz ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge i ovih Općih uvjeta od strane Pružatelja raznih usluga je nevažeći.

 

Ograničenja i zabrane

Članak 16.

Strogo je zabranjeno:

1. lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu Nositelja prava, ostalih Pružatelja raznih usluga, Davatelja recenzija ili trećih osoba;

2. objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušava ili ugrožava nečija privatnost;

3. postavljanje vulgarnog sadržaja ili nekakvog na drugi način nepoželjnog sadržaja u normalnoj komunikaciji, kojim se ugrožavaju i krše prava drugih;

4. neovlašteno prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika usluge;

5. stavljanje sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički ili vulgarni korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;

6. slanje, razmjena ili objava informacija za koje proizvođač zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili članovima;

7. postavljanje materijala koji vrijeđa važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitog, lažnog, obmanjujućeg, uvredljivog, klevetničkog, vulgarnog, prijetećeg, uznemirujućeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja;

8. prikupljanje sadržaja koji vrijeđa prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, kao i sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom osim ukoliko je autor objave ujedno i vlasnik autorskih prava ili njegova opunomoćena osoba koja svojevoljno nije dala dopuštenje da se podaci i djelo bilo koje vrste objavi;

9. objavljivanje sadržaja kojima se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika, kao i drugih neprimjerenih sadržaja;

10. korištenje ili pokretanje bilo kakve neodobrene tehnologije ili automatskog sustava za pristup online uslugama ili za izlučivanje sadržaja s online usluga, uključivo, ali ne ograničujući se na spidere, robote, screen scrapere ili offline readere;

11. rastavljanje, razlaganje, preslaganje obrnutim inženjeringom, kopiranje u source code ili object code formatu, ili stvaranje derivativnih materijala temeljenog na sadžaju usluge ili same “Review Booster Pro” usluge;

12. pokušavanje stjecanja vlasništva ili prava na uslugu, uključivo sa sadržajem;

13. iznajmljivanje, davanje u leasing, posudbu, prevođenje, spajanje, prilagodbu, prijenos “Review Booster Pro” usluge ili sadržaja usluge, kombinacija ili ugrađivanje u bilo koje druge programe ili usluge;

14. svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg mobilnog uređaja, računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;

15. postavljanje sadržaja kojim se može nanijeti šteta Nositelju prava i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Nositelja prava, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

 

Otkaz i raskid ugovora u pružanju “Review Booster Pro” usluge

Članak 17.

Nositelj prava ima pravo otkazati ugovor uz otkazni rok od 2 (dva) mjeseca.

Nositelj prava ima pravo raskinuti ugovor bez otkaznog roka ukoliko je Pružatelj raznih usluga prekršio obveze utvrđene ugovorom ili ovim Općim uvjetima, a pogotovo ako Pružatelj raznih usluga učini povredu bilo koje odredbe čl. 16. ovih Općih uvjeta.

Pružatelj raznih usluga može u bilo kojem trenutku, jednostrano, elektroničkim putem na e-mail [email protected], otkazati korištenje „Review Booster Pro“ usluge, uz otkazni rok od 1 (jednog) mjeseca.

U slučaju otkaza ili raskida ugovora Nositelj prava brisat će sve informacije o Pružatelju raznih usluga s “Review Booster Pro” usluge te se Pružatelju raznih usluga ukida pravo na korištenje “Review Booster Pro” usluge.

Po otkazu ili raskidu ugovora Pružatelj raznih usluga zadržava pravo vlasništva nad RBP uređajem/uređajima.

Po otkazu ili raskidu ugovora Pružatelj raznih usluga nema pravo na povrat plaćene cijene.

 

Rješavanje prigovora

Članak 18.

Sve prigovore koji proizlaze iz korištenja “Review Booster Pro” usluge ili su s njome povezani, Pružatelj raznih usluga može uputiti Nositelju prava elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected].

Nositelj prava će na prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od njihovog zaprimanja.

 

Ništetnost pojedine odredbe Općih uvjeta

Članak 19.

Ako bi za neku od odredbi ovih Općih uvjeta naknadno bilo utvrđeno da je ništetna, to neće imati učinka na valjanost ostalih odredbi, s time da će se ništetna odredba zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom a koja je utvrđena ništetnom.

 

Izmjene općih uvjeta korištenja

Članak 20.

Nositelj prava pridržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete u bilo koje vrijeme.

Izmjene Općih uvjeta stupit će na snagu trenutkom objave izmjena na internetskoj stranici «Review Booster Pro» usluge.

Izmjene Općih uvjeta bit će objavljene i javno dostupne Pružateljima raznih usluga putem internetske stranice «Review Booster Pro» usluge.

U slučaju primjedbi na izmjene Općih uvjeta Pružatelj raznih usluga ima mogućnost slanja prigovora, kao i pravo otkazati ugovor ukoliko ne pristaje na izmjene Općih uvjeta.

Smatra se da je Pružatelj raznih usluga suglasan s izmjenama Općih uvjeta ako nakon objave izmjena na internetskoj stranici «Review Booster Pro» usluge nastavi koristiti «Review Booster Pro» uslugu. Isključuje se odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Pružateljima raznih usluga, Davateljima recenzija ili trećim osobama uslijed izmjena Općih uvjeta.

 

Završne odredbe

Članak 21.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se na sve Pružatelje raznih usluga danom objave na internetskoj stranici «Review Booster Pro» usluge.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove proizašle iz ovih Općih uvjeta nastojati riješiti sporazumno.

U slučaju spora nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud u Republici Hrvatskoj, osim ako ugovorom o pružanju „Review Booster Pro” usluge nije drugačije ugovoreno.

Mjerodavno materijalno pravo za tumačenje i primjenu ovih Općih uvjeta je pravo Republike Hrvatske.